Betalingssatser i Hauglia barnehage

Hauglia barnehage følger til enhver tid maksprisen som blir vedtatt av Stortinget hver år. Det er vedtatt endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3 Moderasjonsordninger med virkning fra 01.05.2015. Forskriften sier at foreldrebetaling for ett barn i barnehage skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt

Makspris er pr.1.1.22 fastsatt til kr. 3315,- pr.mnd og fra 1.8.22 kr. 3050,-

I tillegg kommer kost(matpenger)

Har du flere barn i barnehagen får du reduksjon i foreldrebetalingen på 30% for andre barn og for 3 barn er det 50% reduksjon.

Redusert foreldrebetaling- herer link: https://www.enebakk.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.350692.no.html

"Som husholdning regnes ektefeller, registerte partnere og samboere. Som samboer regnes to ugife personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forholdi minst 12 av de siste 18 mnd., eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert." (forskrift om foreldrebetaliing i bhg.er §3, 6 ledd)

Det fattes vedtak om redusert foreldrebetaling på bakgrunn av søknad.

Dokumentasjonskrav til søknaden er siste års selvangivelse. Søknad om reduksjon i foreldrebetaling sendes til Enebakk kommune, dette gjelder også foreldre med barnehageplass i private barnehager. Dersom barnet har barnehageplass i en annen kommune enn det er folkeregistrert skal søknad sendes til den kommnen der barnet er folkeregistrert.

Søknaden vil gjelde for et barnehageår.