VELKOMMEN TIL AVDELING VETTENE

Velkommen til Vettenes informasjonsside. Her vil dere finne informasjon om våre arbeidsmetoder og personalet som jobber hos oss.

Vettene har i dag 14 barn i alderen 1-3 år.

Vårt motto er: Barna skal utvikle et godt selvbilde i et trygt miljø gjennom lek og læring.

Arbeidsmetoder

Vettene legger mye vekt på læring gjennom lek. Gjennom lek og samvær med andre blir barnet kjent med egen kropp, følelser og sine omgivelser. Barnet erfarer den konkrete og abstrakte verden, lærer å kommunisere og forstå sosiale spilleregler.

Vettene går på tur på torsdager. Da går vi på turer i nærmiljøet eller i skog og mark. Vi legger vekt på å gi barna fysiske utfordringer i trygge omgivelser, la barna medvirke på turen, benytte oss av "her og nå"- situasjoner og undring.

Uteleken er en sentral del av hverdagen. Barna utfordres i barnehagens fysiske område. Om vinteren er vi opptatt av aking og snømåking, mens sommeren skaper muligheter for å sykle, klatre eller drive med konstruksjonslek. Personalet legger vekt på positive opplevelser og deltagelse i barnas lek.

Som et ledd i å gjøre barna mer selvstendig og styrke deres selvtillit bruker vi noe vi kaller for "Ukas barn". "Ukas barn" går ut på å sette et barn i fokus i en uke. Denne uken synger vi til barnet, lager små enkle opgaver barnet er i stand til å løse og henger opp en plakat med bilde av barnet. Barnet har også egne oppgaver som å dele ut matbokser og drikke til de andre barna. Etter en uke går turen til neste barn.

Temaarbeid
Barnehagens årsplan går ut på mye temaarbeid. Når vi jobber med et tema, arbeider vi på en konkret og tydelig måte med et eller flere emner over tid.
Å jobbe med tema gir både voksne og barn muligheten til å fordype seg og reflektere over emnet.
F.eks. årstider eller eventyr. Her kan man gå inn i emnet ved å bruke forskjellige fagområder. Vi kan dramatisere, bruke tall og former, undre oss sammen, formingsaktiviteter og gå ut på turer osv. Dette gjør voksne og barn sammen. På denne måten får de voksne en mulighet til å ta barnas perspektiv, og dele opplevelsene av temaet. Dette blir en gjensidig læringsprosess for både barn og voksne. Konkrete temaer vil være synlige i avdelingens månedsplaner.

Språkstimulering

Vi legger vekt på å øke ordforrådet, og uttale gjennom lekens verden. Vi ønsker å gi barna gode og varierte språkopplevelser gjennom blant annet:
- Samlingsstunder

- Dramatiseringer

- Rim og regler

- Musikk, sang og dans

Læring skjer både gjennom tilrettelagte aktiviteter og i alle de uformelle situasjonene i barnehagen hvor språket brukes bevisst, blant annet på turer, i garderoben, i frilek ute og inne, ved matbordet, i stellesituasjoner osv.

Foreldresamarbeid

Vettene syns det er viktig å ha en god relasjon mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrene er viktige ressurser når det gjelder å kjenne sitt barn. God dialog i garderoben, på foreldresamtaler og på foreldremøter bidrar til å styrke barna i deres hverdag.

Vettene legger også opp til sosiale sammenkomster slik som påskefrokoster, sommerfester, høstfester, Lucia-feiring og "lete etter nissen"(gjerne i samarbeid med Trollene & Tussene).

Ansatte

De som jobber på Vettene er:

  • Siri Bergersen - Pedagogisk leder
  • Monica Finnøy Olsen - Barnehagelærer
  • Gry Skulbørstad - Barne- og ungomsarbeider
  • Chabapai Hande - Assistent

Telefon:96906379