Hauglia Barnehage SA

Hauglia barnehage ble etablert i november 1997 og eies og drives av foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak og har som eneste fomål å drive barneahge her på Flateby.

Hauglia barnehage er et Samvirkeforetak, for å bli medlem kjøpes en andel som gir rettigheter som eier.

Årsmøtet er lagets øverste organ og har blant annet som oppgave å velge barnehagens styre.

Eierstyret består av 7 personer. 5 andelseiere og 2 fra personalet. Styrer har møteplikt på styremøtene, men ikke stemmerett. I barnehagens vedtekter står det i hvilke saker styret har fullmakt og ansvar overfor andelslaget. 

Styrer er daglig leder for barnehagen.

Hauglia barnhage har et samarbeidsutvalg(SU) som består av 2-6 foreldre, 2 ansatte og 2 fra eierstyret. Styrer har møte, tale og forslagsrett. SU skal være kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ, være med på å bygge bro mellom barnehage og hjem. De blir involvet i årsplanarbeidet og skal godkjenne den til slutt.

Hauglia barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Pbl er en arbiedsgiverorganisasjon. Barnehagen har blant annet tarrifavtale og forsikringer gjennom PBL. På pbl.no kan dere lese mer om pbl og ulike saker av barnehageinteresse.